/[escript]/branches/scons-dev/esysUtils/src/SConscript
ViewVC logotype

Diff of /branches/scons-dev/esysUtils/src/SConscript

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 223 by jgs, Thu Nov 24 23:12:13 2005 UTC revision 225 by jgs, Fri Nov 25 01:22:34 2005 UTC
# Line 17  utils_env = Environment(ENV = os.environ Line 17  utils_env = Environment(ENV = os.environ
17    
18  utils_env.Replace(CXX = cxx)  utils_env.Replace(CXX = cxx)
19  utils_env.Replace(CXXFLAGS = cxx_flags)  utils_env.Replace(CXXFLAGS = cxx_flags)
20    utils_env.Replace(ARFLAGS = ar_flags)
21  utils_env.Replace(CPPPATH = cpp_path)  utils_env.Replace(CPPPATH = cpp_path)
22    
23  utils_lib = utils_env.StaticLibrary(lib, sources)  utils_lib = utils_env.StaticLibrary(lib, sources)

Legend:
Removed from v.223  
changed lines
  Added in v.225

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26