/[escript]/trunk/escript/src/escriptcpp.cpp
ViewVC logotype

Diff of /trunk/escript/src/escriptcpp.cpp

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 699 by gross, Fri Mar 31 06:27:56 2006 UTC revision 1062 by gross, Mon Mar 26 06:17:53 2007 UTC
# Line 19  Line 19 
19  #include "AbstractDomain.h"  #include "AbstractDomain.h"
20  #include "Utils.h"  #include "Utils.h"
21  #include "AbstractSystemMatrix.h"  #include "AbstractSystemMatrix.h"
22    #include "DataVector.h"
23    
24  #include "esysUtils/esysExceptionTranslator.h"  #include "esysUtils/esysExceptionTranslator.h"
25    
# Line 69  BOOST_PYTHON_MODULE(escriptcpp) Line 70  BOOST_PYTHON_MODULE(escriptcpp)
70  {  {
71    def("setNumberOfThreads",escript::setNumberOfThreads);    def("setNumberOfThreads",escript::setNumberOfThreads);
72    def("getNumberOfThreads",escript::getNumberOfThreads);    def("getNumberOfThreads",escript::getNumberOfThreads);
73      def("releaseUnusedMemory",escript::releaseUnusedMemory);
74    
75    
76    //    //
77    // Interface for AbstractDomain    // Interface for AbstractDomain
78    //    //
79    class_<escript::AbstractDomain>("Domain",no_init)    class_<escript::AbstractDomain>("Domain",no_init)
80         .def("setTagMap",&escript::AbstractDomain::setTagMap)
81         .def("getTag",&escript::AbstractDomain::getTag)
82         .def("isValidTagName",&escript::AbstractDomain::isValidTagName)
83         .def("showTagNames",&escript::AbstractDomain::showTagNames)
84       .def("getX",&escript::AbstractDomain::getX)       .def("getX",&escript::AbstractDomain::getX)
85       .def("getNormal",&escript::AbstractDomain::getNormal)       .def("getNormal",&escript::AbstractDomain::getNormal)
86       .def("getSize",&escript::AbstractDomain::getSize)       .def("getSize",&escript::AbstractDomain::getSize)
# Line 97  BOOST_PYTHON_MODULE(escriptcpp) Line 104  BOOST_PYTHON_MODULE(escriptcpp)
104       .def("getX",&escript::FunctionSpace::getX)       .def("getX",&escript::FunctionSpace::getX)
105       .def("getNormal",&escript::FunctionSpace::getNormal)       .def("getNormal",&escript::FunctionSpace::getNormal)
106       .def("getSize",&escript::FunctionSpace::getSize)       .def("getSize",&escript::FunctionSpace::getSize)
107         .def("setTags",&escript::FunctionSpace::setTags)
108       .def("getTagFromDataPointNo",&escript::FunctionSpace::getTagFromDataPointNo)       .def("getTagFromDataPointNo",&escript::FunctionSpace::getTagFromDataPointNo)
109       .def("__str__",&escript::FunctionSpace::toString)       .def("__str__",&escript::FunctionSpace::toString)
110       .def(self == self)       .def(self == self)
# Line 117  BOOST_PYTHON_MODULE(escriptcpp) Line 125  BOOST_PYTHON_MODULE(escriptcpp)
125      .def("getDomain",&escript::Data::getDomain,return_internal_reference<>())      .def("getDomain",&escript::Data::getDomain,return_internal_reference<>())
126      .def("getFunctionSpace",&escript::Data::getFunctionSpace,return_internal_reference<>())      .def("getFunctionSpace",&escript::Data::getFunctionSpace,return_internal_reference<>())
127      .def("isEmpty",&escript::Data::isEmpty)      .def("isEmpty",&escript::Data::isEmpty)
128        .def("isProtected",&escript::Data::isProtected)
129        .def("setProtection",&escript::Data::setProtection)
130      .def("getShape",&escript::Data::getShapeTuple)      .def("getShape",&escript::Data::getShapeTuple)
131      .def("getRank",&escript::Data::getDataPointRank)      .def("getRank",&escript::Data::getDataPointRank)
132        .def("dump",&escript::Data::dump)
133      .def("copyWithMask",&escript::Data::copyWithMask)      .def("copyWithMask",&escript::Data::copyWithMask)
134      .def("setTaggedValue",&escript::Data::setTaggedValue)      .def("setTaggedValue",&escript::Data::setTaggedValue)
135      .def("setRefValue",&escript::Data::setRefValue)      .def("setTaggedValue",&escript::Data::setTaggedValueByName)
136      .def("getRefValue",&escript::Data::getRefValue)      .def("getNumberOfDataPoints",&escript::Data::getNumDataPoints)
137      .def("expand",&escript::Data::expand)      .def("expand",&escript::Data::expand)
138      .def("tag",&escript::Data::tag)      .def("tag",&escript::Data::tag)
139      .def("copy",&escript::Data::copy)      .def("copy",&escript::Data::copy)
140      .def("convertToNumArray",&escript::Data::convertToNumArray)      .def("setValueOfDataPoint",&escript::Data::setValueOfDataPointToPyObject)
141      .def("convertToNumArrayFromSampleNo",&escript::Data::convertToNumArrayFromSampleNo)      .def("setValueOfDataPoint",&escript::Data::setValueOfDataPointToArray)
142      .def("convertToNumArrayFromDPNo",&escript::Data::convertToNumArrayFromDPNo)      .def("setValueOfDataPoint",&escript::Data::setValueOfDataPoint)
143      .def("fillFromNumArray",&escript::Data::fillFromNumArray)      .def("getValueOfDataPoint",&escript::Data::getValueOfDataPoint)
144        .def("getValueOfGlobalDataPoint",&escript::Data::getValueOfGlobalDataPoint)
145      .def("interpolate",&escript::Data::interpolate)      .def("interpolate",&escript::Data::interpolate)
146      .def("mindp",&escript::Data::mindp)      .def("minGlobalDataPoint",&escript::Data::minGlobalDataPoint)
147      .def("saveDX",&escript::Data::saveDX)      .def("saveDX",&escript::Data::saveDX)
148      .def("saveVTK",&escript::Data::saveVTK)      .def("saveVTK",&escript::Data::saveVTK)
149      .def("getTagNumber",&escript::Data::getTagNumber)      .def("getTagNumber",&escript::Data::getTagNumber)
# Line 151  BOOST_PYTHON_MODULE(escriptcpp) Line 163  BOOST_PYTHON_MODULE(escriptcpp)
163      .def("_whereNonPositive",&escript::Data::whereNonPositive)      .def("_whereNonPositive",&escript::Data::whereNonPositive)
164      .def("_whereZero",&escript::Data::whereZero,(arg("tol")=0.0))      .def("_whereZero",&escript::Data::whereZero,(arg("tol")=0.0))
165      .def("_whereNonZero",&escript::Data::whereNonZero,(arg("tol")=0.0))      .def("_whereNonZero",&escript::Data::whereNonZero,(arg("tol")=0.0))
166        .def("_erf",&escript::Data::erf)
167      .def("_sin",&escript::Data::sin)      .def("_sin",&escript::Data::sin)
168      .def("_cos",&escript::Data::cos)      .def("_cos",&escript::Data::cos)
169      .def("_tan",&escript::Data::tan)      .def("_tan",&escript::Data::tan)
# Line 168  BOOST_PYTHON_MODULE(escriptcpp) Line 181  BOOST_PYTHON_MODULE(escriptcpp)
181      .def("_log10",&escript::Data::log10)      .def("_log10",&escript::Data::log10)
182      .def("_log",&escript::Data::log)      .def("_log",&escript::Data::log)
183      .def("_sign",&escript::Data::sign)      .def("_sign",&escript::Data::sign)
184        .def("_symmetric",&escript::Data::symmetric)
185        .def("_nonsymmetric",&escript::Data::nonsymmetric)
186        .def("_trace",&escript::Data::trace)
187        .def("_swap_axes",&escript::Data::swapaxes)
188      .def("_eigenvalues",&escript::Data::eigenvalues)      .def("_eigenvalues",&escript::Data::eigenvalues)
189      .def("_eigenvalues_and_eigenvectors",&escript::Data::eigenvalues_and_eigenvectors,(arg("tol")=1.e-13))      .def("_eigenvalues_and_eigenvectors",&escript::Data::eigenvalues_and_eigenvectors,(arg("tol")=1.e-13))
190      // functions returning a single real number:      // functions returning a single real number:
# Line 224  BOOST_PYTHON_MODULE(escriptcpp) Line 241  BOOST_PYTHON_MODULE(escriptcpp)
241    // Factory methods for function space    // Factory methods for function space
242    //    //
243    def("ContinuousFunction",escript::continuousFunction);    def("ContinuousFunction",escript::continuousFunction);
244      def("ReducedContinuousFunction",escript::reducedContinuousFunction);
245    def("Function",escript::function);    def("Function",escript::function);
246      def("ReducedFunction",escript::reducedFunction);
247    def("FunctionOnBoundary",escript::functionOnBoundary);    def("FunctionOnBoundary",escript::functionOnBoundary);
248      def("ReducedFunctionOnBoundary",escript::reducedFunctionOnBoundary);
249    def("FunctionOnContactZero",escript::functionOnContactZero);    def("FunctionOnContactZero",escript::functionOnContactZero);
250      def("ReducedFunctionOnContactZero",escript::reducedFunctionOnContactZero);
251    def("FunctionOnContactOne",escript::functionOnContactOne);    def("FunctionOnContactOne",escript::functionOnContactOne);
252      def("ReducedFunctionOnContactOne",escript::reducedFunctionOnContactOne);
253    def("Solution",escript::solution);    def("Solution",escript::solution);
254    def("ReducedSolution",escript::reducedSolution);    def("ReducedSolution",escript::reducedSolution);
255    def("DiracDeltaFunction",escript::diracDeltaFunction);    def("DiracDeltaFunction",escript::diracDeltaFunction);
# Line 235  BOOST_PYTHON_MODULE(escriptcpp) Line 257  BOOST_PYTHON_MODULE(escriptcpp)
257    //    //
258    // Factory methods for Data    // Factory methods for Data
259    //    //
260      def("load",escript::load);
261      def("loadIsConfigured",escript::loadConfigured);
262    def("Scalar",escript::Scalar,    def("Scalar",escript::Scalar,
263        (arg("value")=0.0,        (arg("value")=0.0,
264         arg("what")=escript::FunctionSpace(),         arg("what")=escript::FunctionSpace(),
# Line 257  BOOST_PYTHON_MODULE(escriptcpp) Line 281  BOOST_PYTHON_MODULE(escriptcpp)
281         arg("expanded")=false));         arg("expanded")=false));
282    
283    //    //
284      // Binary operators
285      //
286      def("C_GeneralTensorProduct",escript::C_GeneralTensorProduct,
287          (arg("arg0")=escript::Data(),
288           arg("arg1")=escript::Data(),
289           arg("axis_offset")=0,
290           arg("transpose")=0));
291    
292      //
293    // Interface for AbstractSystemMatrix    // Interface for AbstractSystemMatrix
294    //    //
295    class_<escript::AbstractSystemMatrix>("Operator",init<>())    class_<escript::AbstractSystemMatrix>("Operator",init<>())

Legend:
Removed from v.699  
changed lines
  Added in v.1062

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26